Као и сваке школске године, директорка, психолошкиња и педагошкиња школе су током октобра и новембра месеца пратили образовно-васпитни рад, кроз посету и анализу часова обавезне наставе у свим одељењима од I до VIII разреда. Праћена је прилагођеност дидактичко-методичких поступака образовно-васпитним потребама ученика, атмосфера на часу као и мотивисаност и активност ученика током наставног процеса. Уочено је да наставници диференцирају приступе уважавајући индивидуалне способности ученика и комбинују разноврсне методе међу којима се истиче демонстративно-илустративни метод рада. Од наставних средстава доминантна је употреба очигледних наставних средстава, сликовног и аудио-визуелног материјала, као и примена радних листића које наставници свакодневно користе у раду, диференцирајући их у складу са ИОП-има ученика. Од асисистивне технологије у раду са ученицима се користе таблет рачунари, интерактивна табла, причајући распореди што значајно утиче на мотивацију ученика за рад, боље усмеравање пажње и усвајање планираних садржаја.

Преносимо вам радну атмосферу коју смо забележили током посета часовима.