Упис у први разред

Поштовани родитељи, погледајте информације о упису у први разред у делу архива активности!

Дечија олимпијада – 29.05.2015. године

Д Р А Г И   Г О С Т И , П О З И В А М О   В А С  Н А  27.  Д Е Ч Ј У  О Л И М П И Ј А Д У,  К О Ј А  Ћ Е  С Е О Д Р Ж А Т И   29. 05. 2015. У  Д В О Р И Ш Т У   О Ш  „ А Н Т О Н  С К А Л А“ ,  С А  П О Ч Е Т К О М  У 10:30, П О Д  С Л О Г А Н ОContinue Reading…

Нове активности

Објавили смо НОВЕ АКТИВНОСТИ у месецу априлу и мају на страници архива активности. Погледајте!