Теме за мај

Вршњачко насиље је нежељено, агресивно понашање између деце школског узраста које се временом понавља или има потенцијал да се понавља. Постоји више
облика вршњачког насиља као што су вербално, социјално, психолошко, физичко, дигитаално и сексуално насиље. Дете које чини насиље може бити агресивно
дете, које има проблем са родитељима или наставницима, које жели да привуче пажњу на себе или има одсуство свести о негативним последицама таквог
понашања.Када је реч о ученицима који похађају нашу школу ,нежељене облике понашања често могу испољавати агресијом и аутоагресијом. У већини
случајева , они немају намеру да било кога повреде, већ на њихово понашање могу да утичу фактори који их ремете(бол неког дела тела,бука или други аудио
или визуелни стимулуси , немогућност одлагања или контроле неке тренутне потребе,код ученика који немају способност вербалне комуникације узрок таквог
понашања може бити немогућност разумевања и помоћи од стране друге особе и слично).

Погледајте опширније…