Дечија олимпијада – 29.05.2015. године

Д Р А Г И   Г О С Т И , П О З И В А М О   В А С  Н А  27.  Д Е Ч Ј У  О Л И М П И Ј А Д У,  К О Ј А  Ћ Е  С Е О Д Р Ж А Т И   29. 05. 2015. У  Д В О Р И Ш Т У   О Ш  „ А Н Т О Н  С К А Л А“ ,  С А  П О Ч Е Т К О М  У 10:30, П О Д  С Л О Г А Н ОContinue Reading…

О школи

Основна школа „Антон Скала„се бави васпитањем и образовањем деце са лаком, умереном менталном ометеношћу и аутизмом  . Школа је основана 1964. годинe. Налази се се на Сењаку, на Општини Савски Венац у улици Петра Чајковског 2 а , у најлепшем делу града, окружена зеленилом и великим двориштем. На данашњој локацији налази се од 1967.године када је добила име „Антон Скала“ по човеку који је био један од оснивача југословенске дефектологије као први човек у Влади Краљевине Југославије задужен за оснивање и развој специјалних школа 1972. Настава се одвија у преподневним часовима а поподне је организован продужени боравак. ОШ „ АнтонContinue Reading…